Aalbæk Ruggaard ApS (herefter Aalbæk Ruggaard) anvender og registrerer i nogle situationer en række personoplysninger om dig. Vi anses som udgangspunkt som dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om selskaber, deres medarbejdere og kandidater i rekrutteringsprocesser.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Henriette Aalbæk på henriette@aalbaekruggaard.dk, på telefon +4520308840, eller ved almindeligt brev på ovenstående adresse.
I øvrigt finder du vore kontaktoplysninger her:
Aalbæk Ruggaard ApS, Vejlsøvej 51, Bygn.A, Lok. 3.24
8600 Silkeborg
CVR.nr.: 42804606
Telefon +4520308840
Mail: kontakt@aalbækruggaard.dk

Formålene med behandlingen af personoplysninger
Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til at behandle din sag, til at rådgive dig i forhold til den specifikke opgave, vi er engageret til at løse, og til at foretage de nødvendige skridt i rekrutteringsprocesser.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi behandler personoplysninger om dig:

 • når du bruger vores hjemmeside
 • som led i opbygning eller etablering af et kundeforhold
 • som led i udøvelsen af vores rådgivning
 • når du som kandidat sender ansøgning og/eller andet materiale
 • når vi laver search, f.eks. på LinkedIn

Hvilke personoplysninger behandler vi?
For så vidt angår virksomheder, som vi rådgiver eller leverer leder- og teamtræning til, kan det være oplysninger om dig som medarbejder, herunder dine kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat.
I forbindelse med rekruttering kan der yderligere være tale om jobtitler, tidligere og nuværende arbejdspladser, erhvervserfaring og uddannelse.

Hvordan deler vi dine personlige oplysninger?
Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Aalbæk Ruggaard med drift af virksomheden, og hvormed der er indgået skriftlig aftale.

Opbevaring af dine personoplysninger
Aalbæk Ruggaard opbevarer dine personoplysninger så længe, som ovennævnte formål tilsiger, og ikke længere. Vore forpligtelser i henhold til forældelsesloven og bogføringsloven tilsiger, at vi som udgangspunkt opbevarer visse personoplysninger i op til 5 år.
For så vidt angår kandidater i rekrutteringsprocesser, opbevarer vi som udgangspunkt personoplysninger på kandidater i 12 måneder. Vi kontakter dig efter 11 måneder med tilbud om at forlænge opbevaringsperioden. Hvis du forholder dig passivt, vil vi automatisk slette dine oplysninger. Søger du en ny stilling hos os, vil din profil automatisk blive forlænget med yderligere 12 måneder.
I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Hvordan sikrer vi dine personoplysninger?
Aalbæk Ruggaard har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt.
Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Dine rettigheder

 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Aalbæk Ruggaards behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 •  Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Der kan være betingelser for eller begrænsninger i dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Aalbæk Ruggaard behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk